gopsutil包介绍 psutil是一个跨平台进程和系统监控的Python库,而gopsutil是其Go语言版本的实现。 安装go get github.com/shirou/gopsutil gopsutil包的使用 采集CPU相关信息 1package main 2 3import ( 4 "fmt" 5 "github.com/shirou/gopsutil/cpu" 6) 7 8func main() { 9 c, _ := cpu.Info() 10 fmt.Println("cpu信息:",c) 11 /……

阅读全文